Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Identifiakční číslo:
44992785
Poštovní adresa:
Dominikánská 2
Obec:
Brno
PSČ:
60169
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
DEA Energetická agentura, s.r.o.
Tel.:
+420 545 110 145
K rukám:
Ing. Anna Kroulíková
       
E-mail:
zakazky@dea.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/594175
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.stred.brno.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Starobrněnská 7 - oprava dvorních fasád a zateplení štítů
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Kód NUTS CZ064 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem této zakázky jsou stavební úpravy bytového domu, kulturní památky, na ulici Starobrněnská 7 ve městě Brně.
Architektonicko-stavební řešení spočívá zejména v těchto základních úpravách:
- Kompletní oprava historických fasád ve dvoře (částečné zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem vč. venkovní omítky, provedení sanační omítky u soklu apod.)
- Výměna klempířských prvků.
- Sanace balkonů, včetně náročné kopie dřevěného arkýře.
- Nové řešení plochy dvora včetně odvodnění, nové schodiště do suterénu.
- Demontování konstrukcí na fasádách (svislá lana hromosvodu, podokapní žlaby, žebříky, světla, odpadní potrubí, orientační desky apod.) a jejich osazení po provedeném zateplení a opravě stěn
a další stavební úpravy podle projektové dokumentace.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
7900000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45211100-0
 
Další předměty
45321000-3
44220000-8
45212314-0
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
20/03/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, v platném znění
a) Zadavatel realizuje projekt s názvem „Starobrněnská 7 - oprava dvorních fasád a zateplení štítů“.
Splněním veřejné zakázky bude naplněna potřeba zadavatele na zlepšení stavebně-technického stavu a komfortu bytového domu Starobrněnská 7, Brno, který je kulturní památkou.
b) Předmětem této zakázky jsou stavební úpravy bytového domu, kulturní památky, na ulici Starobrněnská 7 ve městě Brně.
Architektonicko-stavební řešení spočívá zejména v těchto základních úpravách:
- Kompletní oprava historických fasád ve dvoře (částečné zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem vč. venkovní omítky, provedení sanační omítky u soklu apod.)
- Výměna klempířských prvků.
- Sanace balkonů, včetně náročné kopie dřevěného arkýře.
- Nové řešení plochy dvora včetně odvodnění, nové schodiště do suterénu.
- Demontování konstrukcí na fasádách (svislá lana hromosvodu, podokapní žlaby, žebříky, světla, odpadní potrubí, orientační desky apod.) a jejich osazení po provedeném zateplení a opravě stěn
a další stavební úpravy podle projektové dokumentace.
c) Stavebními úpravami bude dosaženo zlepšení stavebně-technického stavu a celkového komfortu bytového domu (objektu). Stavebními úpravami se zlepší užitné vlastnosti objektu a prodlouží se životnost takto regenerovaných konstrukcí.
d) Termín plnění zakázky (realizační fáze) je stanoven
na březen 2016.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
z vlastních prostředků
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
05/08/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh