Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Projektová dokumentace rekonstrukce domu Křenová 57 a následná inženýrská činnost
Odesílatel Petr Pacal
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.01.2017 13:23:39
Předmět Vysvětlení

Vážení uchazeči uveřejňujeme odpověď na vznesené dotazy:

Dotaz:

„ Dobrý den,
rád bych se Vás zeptal na několik otázek k předmětné výzvě k podání nabídky a veřejnou zakázku: „Projektová dokumentace rekonstrukce domu Křenová 57 a následná inženýrská činnost“
1. je potřeba se někde registrovat pro zaslání kvlaifikační dokumnetace s přesnější specifikací požadavků zadavatele nebo je dokument ,výzva,, jediným a úplným dokumentem?
2. je prohlídka místa plnění povinou součástí kvalifikace k podání nabídky?
3. jsou nějaké bližší požadavky na členy odborného týmu HIP a zástupce HIP nebo stačí jejich jména uvést v SOD a doložit pouze jejich autorizce dle výzvy?
4. V jakém počtu referenčních zakázek je potřeba doložit technickou kvalifikaci? Uvádíte pouze, že se mají doložit služby obdobného charakteru za posledních 5 let, nikoliv však už v jakém počtu.
5. Je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena nebo se hodnotí i termíny plnění dle přílohy SOD?
6. Má být nedílnou součástí nabídky i seznam poddodavatelů nebo stačí tento dokument předložit až v případě výběru nejvhodnější nabídky uchazečem?

Děkuji za odpověď, „

Odpověď:

1. Pro možnost prohlížení veřejné zakázky a úspěšné stažení výzvy k podání cenové nabídky včetně jejích příloh musí být uchazeč zaregistrován na portálu veřejných zakázek E-ZAK (https://zakazky.stred.brno.cz). Žádnou další registraci v rámci této veřejné zakázky zadavatel nepožaduje,

2. Prohlídka místa plnění není povinná, ale zadavatel ji doporučuje,

3. Zadavatel nemá jiné požadavky na členy zpracovatelského týmu, než které jsou uvedeny ve výzvě k podání cenové nabídky,

4. Uchazeč předloží seznam významných zakázek dle bodu 6.2. odst. d) v množství dle svého uvážení, minimální počet těchto zakázek není stanoven,

5. Dle organizační směrnice ÚMČ Brno-střed je hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky nejnižší cena (při hodnocení bude posuzována vč. DPH). Nedílným předpokladem je splnění všech ostatních podmínek uvedených ve výzvě k podání cenové nabídky.
Termíny plnění jsou pevně stanoveny v články 3.4 Obchodních podmínek (Smlouvy o dílo) a nelze je měnit. Tyto termíny uchazeč uvede v příloze č. 2 Obchodních podmínek (Smlouvy o dílo). Před doplněním tabulky v příloze č. 2 Obchodních podmínek (Smlouvy o dílo) věnujte, prosím, pozornost odstavci pod touto tabulkou.

6. Zadavatel nepožaduje v rámci této veřejné zakázky předkládat při podání cenové nabídky seznam poddodavatelů. Seznam požadovaných dokumentů, které zadavatel požaduje předložit při podání cenové nabídky, je uveden ve výzvě k podání cenové nabídky v bodě 6.