Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr provozovatele tepelného zdroje Bratislavská 26/28
Odesílatel Iveta Němcová
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2019 14:01:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V rámci výběrového řízení k akci „Výběr provozovatele tepelného zdroje Bratislavská 26/28“ byly vzneseny následující dotazy:
Dotaz: „Prosíme o upřesnění způsobu dodávky tepla do domácí předávací stanice od společnosti Teplárny Brno a.s. – jedná se o dodávku v rámci primárního připojení, tedy dodávky měřené na výstupu z primární sítě? Nebo se jedná o dodávku v rámci sekundárního připojení, dodávky měřené na centrální výměníkové stanice? Nebo se jedná o dodávku tepelné energie v rámci sekundárního připojení, dodávky měřené na patě domu?“
Odpověď: „Dodávka bude měřena na výstupu z primární části.“

Dotaz: „Prosíme o upřesnění obchodních podmínek, v koncesní smlouvě je napsáno, že za pevné stanové ceny (hodnoty), které nebudou v průběhu Koncesní doby měněny se považují:
a) Nájemné kalkulované na ceně Tepla
b) Paušální částka za držení Nepřetržité pohotovosti
c) Paušální částka za Výjezd pohotovostní služby
d) HZS za provedení prací k odstranění poruch a havárií
e) Cestovné z místa výjezdu do místa opravy či havárie
f) Náklady na Opravy kalkulované v ceně Tepla
g) Náklady na revize kalkulované v ceně Tepla
Náklady na nákup tepelné energie, případně na nákup elektrické energie či technologické vody se budou účtovat dle skutečnosti? Dále výrobní a správní režie a zisk budou po celou Koncesní dobu fixní, nebo se také budou moci měnit podle skutečnosti v rámci ročního vyúčtování?
Prosíme sdělení, zda vybraný koncesionář bude také zajišťovat a do ceny tepla účtovat náklady na spotřebu elektrické energie a technologické vody, nebo tyto náklady bude hradit zadavatel?“
Odpověď: „Veškeré náklady si musí koncesionář započítat do nabídkové ceny tepla.“

Dotaz: „Prosíme o upřesnění, v koncesní smlouvě jsou již uvedeny konkrétní výše nákladů na Revize – 5 000 Kč bez DPH, na Opravy – 4 000 Kč bez DPH a na náklady na nájemné ve výši 60 Kč bez DPH/1 GJ, tyto uvedené údaje jsou pevně dané a musíme je tedy přesně v této výši zahrnout do naší nabídkové ceny?“
Odpověď: „Ano, částky jsou pevně dané a koncesionář je musí zahrnout do nabídkové ceny.“Dotaz: „Prosíme o upřesnění, v bodě 16.3. koncesní smlouvy je uvedeno, že: „Úhrady za odebrané Teplo provede Zadavatel Koncesionáři formou měsíčních záloh sjednaných ve výši 46 500,- Kč. Koncesionář vystaví Zadavateli fakturu – daňový doklad vždy do 25.1. následujícího roku. Ve faktuře budou zúčtovány zaplacené zálohy do 31.12. Platby za odebrané Teplo uhradí Zadavatel Koncesionáři na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Výše záloh bude smluvními stranami upravena v závislosti na výši spotřeby tepla.“
Uvedená částka 46 500,- Kč je pouze orientační, která se bude měnit dle skutečnosti nebo se jedná o fixní částku?“
Odpověď: „Pro první rok plnění koncesní doby bude částka fixní, pro další roky bude stanovena záloha dle skutečné spotřeby.“