Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vídeňská 11 - výběr příkazníka k zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele
Odesílatel Iveta Němcová
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.02.2020 11:29:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,

v rámci VZMR s názvem: "Vídeňská 11 - výběr příkazníka k zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele" jsme obdrželi následující dotaz:

"Přeji pěkný den,

v souvislosti s uveřejněnou výzvou k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Vídeňská 11 – výběr příkazníka k zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele“ prosím o vysvětlení zadávacích podmínek (ZP). Prosím o informace k následujícím dotazům - žádostem o vysvětlení ZP:
1) proč je stanoven požadavek na doložení kopie pojistné smlouvy již v rámci nabídky,
2) jak konkrétně je odůvodněna výše požadované pojistné částky min. 2 mil. Kč týkající se předmětné veřejné zakázky malého rozsahu? (viz odst. VIII. 1. čl. VIII. návrhu příkazní smlouvy: "Příkazník tímto poskytuje příkazci bezvýhradnou záruku za plnění svých povinností v této smlouvě uvedených. K tomu účelu má příkazník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činností příkazníka na pojistnou částku min. 2.000.000,- Kč. Kopii pojistného certifikátu předloží příkazník příkazci na vyzvání. Příkazník prohlašuje, že bude pojištěn pro
případ odpovědnosti za škodu způsobenou příkazci po celou dobu účinnosti této smlouvy nejméně v rozsahu uvedeném v tomto ustanovení.")
Děkuji."

odpověď:
1) požadavek vyplývá z předchozích zkušeností a zvyklostí zadavatele, (hledáme aktivního a zkušeného administrátora, u kterého předpokládáme, že pojistnou smlouvu má a nebude ji uzavírat až v době, kdyby byl námi vybrán - doposud jsme s tímto požadavkem neměli u VZ problém)
2) výše pojistné částky je stanovena na základě zkušeností z předchozích plnění (kde administrátoři dokládali i pojistné částky několikanásobně vyšší z vlastní iniciativy), a také s přihlédnutím k výši možných peněžitých trestů, které by v případě chybného plnění příkazníka byly po příkazci vymáhány.

Z důvodu prodlevy s odpovědí na výše uvedený dotaz dále došlo k prodloužení termínu pro podání nabídek do středy 26.02.2020 do 12:00 hodin.