Veřejná zakázka: Oprava objektu Nádražní 4, Brno

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1517
Systémové číslo: P20V00000087
Evidenční číslo zadavatele: 2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-018926
Datum zahájení: 20.08.2020
Nabídku podat do: 23.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava objektu Nádražní 4, Brno
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je oprava objektu Nádražní 4, Brno.
Předmětem veřejné zakázky je oprava objektu na ulici Nádražní 595/4, Brno. Projekt řeší opravu fasád objektu, střechy objektu, páteřních rozvodů objektu a opravu společných prostor objektu. V rámci oprav proběhne úprava dispozic na podlažích 2.PP – 2.NP.
Projekt oprav se týká objektu na ulici Nádražní 4, Brno, který je veden jako nemovitá kulturní památka a nachází se v Městské památkové rezervaci.
Opravy se týkají i výměny páteřních rozvodů objektu (ZTI, VZT, EL, SLP, UT, MaR atd.). V rámci výměny páteřních rozvodů dojde k vybourání stávajících koupelen a toalet v bytech. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci těchto koupelen a WC následně, po montáži páteřních rozvodů.
V rámci rekonstrukce dojde i k výměně stávající skladby střechy, která je svým technickým stavem nevyhovující.
V rámci rekonstrukce dojde i ke kompletní rekonstrukci výtahů. Výtahy budou pro veřejnost sloužit pouze v rozmezí 1.PP – 3.NP. Ostatní podlaží budou výtahem přístupné pouze na základě čipu.
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že oprava objektu bude probíhat za provozu objektu a obydlení objektu nájemníky, přičemž tyto skutečnosti bude nutné zohlednit jak v harmonogramu prací (stavební práce a související dodávky a služby, zejména v obydlených částech objektu, nebude možné provádět v nevhodných obdobích roku, zejména v období vánočních a novoročních svátků, tj. v době od cca poloviny prosince do začátku ledna), tak i následně při samotném poskytování stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb.
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že oprava objektu bude probíhat za provozu objektu a obydlení objektu nájemníky, přičemž tyto skutečnosti bude nutné zohlednit jak v harmonogramu prací (stavební práce a související dodávky a služby, zejména v obydlených částech objektu, nebude možné provádět v nevhodných obdobích roku, zejména v období vánočních a novoročních svátků, tj. v době od cca poloviny prosince do začátku ledna), tak i následně při samotném poskytování stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb.
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v zadávacích podmínkách veřejné zakázky požaduje specifický materiál pro obklad uliční fasády s omezenou místní a časovou dostupností.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dokončeného díla podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací s názvem „OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4“, kterou zpracoval Ing. arch. Michal Kristen, IČO: 60364998, se sídlem: Mášova 723/5, 602 00, Brno-Veveří (příloha č. 1 zadávací dokumentace), a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2a zadávací dokumentace).
Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo (příloha č. 3a zadávací dokumentace), přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená podle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dále servis výtahů po dobu záruky. Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené servisní smlouvy (příloha č. 3b zadávací dokumentace).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 91 247 559 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánská ul. 2
  Brno 601 69
  podatelna@brno-stred.cz
 • Název odboru: Odbor investiční a správy bytových domů
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy